Ciuchcia PuchPuch     

Godziny pracy

Godziny pracy

 

Szkoła jest czynna od 7.30 do 18.00.

Lekcje odbywają się w godzinach 8.30 – 14.30/14.45. W tym czasie realizowane są zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o naukę języka angielskiego.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w 45-minutowych jednostkach lekcyjnych, z przerwami 5- i 10-minutowymi, przerwą śniadaniową 15-minutową, podczas której uczniowie spożywają przyniesione z domu śniadanie, oraz 30-minutową przerwą obiadową.

W klasach I – III szczegółowy czas zajęć i przerw ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów. 

W klasach IV – VI szczegółowy plan zajęć ustalany jest pod koniec sierpnia.

Opieka popołudniowa (godz.14.30/14.45 - 18.00):  odrabianki dla klas I-III, konsultacje, zajęcia świetlicowe w ramach opieki popołudniowej, zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli, zajęcia swobodne i rekreacja

Odpłatne zajęcia dodatkowe (godz.15.00 - 18.00): zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez instruktorów, sekcje sportowe, zajęcia indywidulane.