Ciuchcia PuchPuch     

Godziny pracy

Godziny pracy

 

Nasza szkoła jest czynna od 7.30 do 18.00.

Lekcje odbywają się w godzinach 8.30 – 14.25/15.10. W tym czasie realizowanesą zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o naukę języka angielskiego.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w 45-minutowych jednostkach lekcyjnych, z przerwami 5- i 10-minutowymi, przerwą śniadaniową 10-minutową, podczas której uczniowie spożywają przyniesione z domu śniadanie, oraz 45-minutową przerwą obiadową.

W klasach I – III szczegółowy czas zajęć i przerw ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów. 

W klasach IV – VII szczegółowy plan zajęć ustalany jest pod koniec sierpnia.

Opieka popołudniowa trwa w godzinach 14.25/15.10-18.00. Podczas opieki uczniowie biorą udział w odrabiankach dla klas I-III, konsultacjach, zajęciach świetlicowych w ramach opieki popołudniowej, zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz zajęciach swobodnych i rekreacyjnych.

Odpłatne zajęcia dodatkowe rozpoczynają się od godziny 15:30. Uczniowie w tym czasie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez instruktorów, sekcjach sportowych, a także zajęciach indywidualnych.