Ciuchcia PuchPuch     

Program kształcenia zintegrowanego w klasach I – III

Program nauczania w klasach 1-3

Głównym celem kształcenia w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a jest łagodne wprowadzanie dzieci w świat wiedzy, a priorytetem kadry – indywidualne wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

Nasz system wychowawczy zakłada takie oddziaływania, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Dbamy o to, aby nauczyło się odróżniać dobro od zła, było świadome swojej przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.

Jednocześnie dążymy do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych młodemu człowiekowi do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV – VI szkoły podstawowej. Bardzo ważne jest dla nas odkrywanie mocnych stron wychowanków, rozwijanie ich uzdolnień oraz stwarzanie po temu odpowiednich warunków.

W klasach I – III realizowany jest program, który najlepiej dostosowany jest do zróżnicowanych możliwości i zdolności edukacyjnych uczniów. Pozwala on na rozpoczęcie edukacji w momencie, w którym aktualnie znajduje się dziecko ze swoją wiedzą i osobistym rozumieniem świata. Realizacja programu zakłada wykorzystanie metod zapewniających wychowankom właściwe proporcje między zajęciami statycznymi (w ławce) a nabywaniem umiejętności poprzez różnego rodzaju aktywność.

Wymieniony program obejmuje treści nauczania z zakresu: edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, zdrowotnej i wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, technicznych, etyki i religii.

RAMOWY PLAN EDUKACJI W KLASACH I – III

 • Edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, zdrowotnej; realizowana z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi
 • Rozszerzony zakres nauki języka angielskiego – 8 godzin w tym  dwie  godziny z podziałem na grupy i włączeniem nauczania przedmiotowego (Math and Science
 • BajEtyka – autorski program dociekań filozoficznych z etyką
 • Warsztaty umiejętności społecznych - prowadzone przez psychologa / pedagoga w ramach edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja czytelnicza - spotkania z książką. Zajęcia prowadzone przez metodyka – specjalistę w zakresie edukacji językowej i literatury dla dzieci.
 • Warsztaty integracyjne dla klas I
 • Religia – nieobowiązkowa
 • Wychowanie fizyczne - prowadzone przez instruktora zajęć sportowych/nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (w hali AWF, w terenie i podczas wyjazdów szkolnych)
 • Plastyka – prowadzona przez nauczyciela przedmiotowego (artystę – plastyka)
 • Muzyka – prowadzona przez nauczyciela przedmiotowego
 • Informatyka – prowadzona przez nauczyciela  przedmiotowego 
 • Projekty klasowe
 • Imprezy i uroczystości szkolne
 • Spotkania ze sztuką
 • Konkursy wewnątrzszkolne i pozaszkolne
 • Wycieczki edukacyjne (dodatkowo płatne)
 • Wyjazdy integracyjne -Zielona Szkoła, Biała Szkoła (dodatkowo płatne)
 • Profilaktyka  logopedyczna
 • Opieka medyczna - ratownik medyczny
 • Opieka psychologiczno-pedagogiczna
 • Ubezpieczenie NNW (dodatkowo płatne)