Ciuchcia PuchPuch     

program nauczania 4-7

 

Program nauczania

w klasach  4-7

Nasza szkoła to nie tylko lekcje - spójna koncepcja wychowawczo-dydaktyczna i organizacyjna, obejmująca lekcje, zajęcia dodatkowe, wolontariat, działania inspirowane przez uczniów oraz  czas wolny spędzany w szkolnej świetlicy umożliwia harmonijny, zrównoważony i wszechstronny rozwój uczniów. 

W klasach IV – VII  kształcenie przedmiotowe oparte jest na autorskich oraz zmodyfikowanych programach nauczania, zakładających nabywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez działania praktyczne uzupełniające naukę z podręcznika.

Edukacja służy w tym wypadku nie tylko odkrywaniu rzeczywistości, ale także nadawaniu sensu jej poszczególnym elementom poprzez łącznie nabywanej wiedzy z otaczającą uczniów rzeczywistością i aktualnymi problemami społecznymi i kulturowymi.

Poprzez osobiste zaangażowanie uczniów w proces pozyskiwania informacji o świecie, który odbywa się w bezpośrednim działaniu, dyskusjach, samodzielnej lekturze, ułatwiamy im przyswajanie tych informacji i sprawiamy, że stają się świadomymi odbiorcami komunikatów płynących z zewnątrz.

Celem kształcenia jest budowanie całościowego i spójnego obrazu świata. Jest to możliwe, dzięki integracji międzyprzedmiotowej wynikającej ze ścisłej współpracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Pozytywnym efektem odkrywania spójności i sensu życiowych doświadczeń (w tym doświadczeń edukacyjnych) jest zachowanie entuzjazmu poznawczego naszych uczniów.

RAMOWY PLAN EDUKACJI W KLASACH IV – VII

 • Język polski
 • Matematyka 
 • Przyroda
 • Historia i społeczeństwo
 • Informatyka 
 • Chemia
 • Geografia
 • Fizyka
 • Biologia
 • WOS
 • Rozszerzony zakres nauki języka angielskiego
 • Język hiszpański / Język niemiecki
 • Wychowanie muzyczne 
 • Wychowanie fizyczne
 • Plastyka 
 • Technika
 • Filozofia dla dzieci z etyką 
 • Religia 
 • Projekty klasowe
 • Warsztaty umiejętności społecznych
 • Warsztaty integracyjne dla nowych klas
 • Imprezy i uroczystości szkolne
 • Konkursy wewnątrzszkolne i pozaszkolne
 • Opieka psychologiczno-pedagogiczna 
 • Opieka metodyczna przedmiotowa i językowa
 • Opieka medyczna-ratownik medyczny
 • Spotkania ze sztuką i nauką (dodatkowo płatne)
 • Wycieczki edukacyjne (dodatkowo płatne)
 • Wyjazdy integracyjne - Biała Szkoła, Zielona Szkoła (dodatkowo płatne)
 • Profilaktyka logopedyczna (dodatkowo płatna)
 • Ubezpieczenie NNW (dodatkowo płatne)