Ciuchcia PuchPuch     

zajęcia dodatkowe

Program nauczania w klasach 4-6

 

W klasach IV – VI  kształcenie przedmiotowe oparte jest na autorskich oraz zmodyfikowanych programach nauczania, zakładających nabywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez działania praktyczne uzupełniające naukę z podręcznika.

Edukacja służy w tym wypadku nie tylko odkrywaniu rzeczywistości, ale także nadawaniu sensu jej poszczególnym elementom poprzez łącznie nabywanej wiedzy z otaczającą uczniów rzeczywistością i aktualnymi problemami społecznymi i kulturowymi.

Poprzez osobiste zaangażowanie uczniów w proces pozyskiwania informacji o świecie, który odbywa się w bezpośrednim działaniu, dyskusjach, samodzielnej lekturze, ułatwiamy im przyswajanie tych informacji i sprawiamy, że stają się świadomymi odbiorcami komunikatów płynących z zewnątrz.

Celem kształcenia jest budowanie całościowego i spójnego obrazu świata. Jest to możliwe, dzięki integracji międzyprzedmiotowej wynikającej ze ścisłej współpracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Pozytywnym efektem odkrywania spójności i sensu życiowych doświadczeń (w tym doświadczeń edukacyjnych) jest zachowanie entuzjazmu poznawczego naszych uczniów.

RAMOWY PLAN EDUKACJI W KLASACH IV – VI

 • Język polski
 • Matematyka - w 3-letnim planie nauczania liczba godzin matematyki rozszerzona do  5 godzin tygodniowo.
 • Przyroda
 • Historia i społeczeństwo
 • Informatyka - prowadzona przez nauczyciela przedmiotowego
 • Wychowanie muzyczne 
 • Wychowanie fizyczne -prowadzone w halach AWF, w terenie, podczas wyjazdów szkolnych
 • Rozszerzony zakres nauki języka angielskiego– 6 godzin, w tym 3 godziny z podziałem na grupy z włączeniem nauczania przedmiotowego (Math and Science
 • Język hiszpański / Język niemiecki
 • Plastyka – prowadzona przez nauczyciela przedmiotowego
 • Technika
 • Filozofia dla dzieci z etykąautorski program etyki i filozoficznych dociekań, nastawiony na wszechstronny osobowy rozwój ucznia
 • Religia – nieobowiązkowa
 • Projekty klasowe - cykliczne i jednostkowe
 • Warsztaty umiejętności społecznych
 • Warsztaty integracyjne dla nowych klas
 • Spotkania ze sztuką i nauką (dodatkowo płatne)
 • Imprezy i uroczystości szkolne
 • Konkursy wewnątrzszkolne i pozaszkolne
 • Wycieczki edukacyjne (dodatkowo płatne)
 • Wyjazdy integracyjne - Biała Szkoła, Zielona Szkoła ( dodatkowo płatne)
 • Profilaktyka logopedyczna (dodatkowo płatna)
 • Opieka psychologiczno-pedagogiczna 
 • Opieka metodyczna przedmiotowa i językowa
 • Opieka medyczna-ratownik medyczny
 • Ubezpieczenie NNW (dodatkowo płatne)