Ciuchcia PuchPuch     

Program zajęć pozalekcyjnych

 

Projekty unijne

 

 

 

Informacja na temat realizacji projektu finansowanego

przez Europejski Fundusz Społeczny

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Nazwa Priorytetu: „IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Nazwa Działania: „9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Nazwa Podziałania: „9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Instytucja: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Tytuł Projektu: „Indywidualizacja uczniów klas I-III w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Warszawie”

Realizacja projektu: 01.08.2013 – 30.06.2014

Informacje dotyczące projektu:

W toku realizacji poszczególnych standardów oraz w wyniku przeprowadzonej w klasach I-III diagnozy polegającej na długofalowej, wnikliwej obserwacji i analizie możliwości oraz problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci prowadzonej przez nauczycieli, psychologa, doradcy metodycznego oraz dyrektora szkoły i przedszkola stwierdzono, że:

- zaburzenia rozwoju mowy dotyczą 10% uczniów typu: seplenienie, szeplenienie, reranie, zmiękczanie głosek;

- uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych przejawia 32% uczniów;

- uzdolnienia plastyczno-techniczne przejawia 23% uczniów;

- uzdolnienia muzyczno-teatralne przejawia 35% ogółu uczniów;

- zainteresowanie sportem wykazuje 23% ogółu uczniów;

- uzdolnieniami w zakresie języka angielskiego wykazuje 16% uczniów.

W  ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  • 30h - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy –tj. 1 grupa
  • 60h - Zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych  tj. 2 grupy
  • 60h - Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczno – techniczne  tj. 2 grupy
  • 60h - Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczno-teatralnie  tj. 2 grupy
  • 30h - Zajęcia uzdolnionych sportowo  tj. 1 grupa
  • 30h - Zajęcia uzdolnionych w zakresie j.angielskiego  tj. 2 grupy

Środki z dotacji na realizację projektu przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć rozwijających uzdolnienia  oraz sfinansowanie zajęć logopedycznych dla dzieci wymagających takiej opieki.

Dzieci wykazują zamiłowanie przyrodnicze i naukowe, są zainteresowane prowadzeniem badań sprawdzających właściwości fizyczne zjawisk przyrodniczych i reakcji chemicznych, dzieci z przyjemnością biorą udział w grupowych doświadczeniach pozwalających  zgłębić tajemnice nauki.

Wykazują predyspozycje w zakresie nauk ścisłych i zadań logicznych, biorą udział w konstruowaniu gier matematycznych, wykazują się uzdolnieniami manualnymi oraz pomysłowością w nadawaniu materiałom plastycznym i technicznym niepowtarzalnych form.

Obserwacja zainteresowań i osiągnięć uczniów uzdolnionych pozwala stwierdzić potrzebę otoczenia kompleksowym wsparciem rozwoju dzieci, ich talentów i pasji. Zaplanowano 5 kategorii zajęć dla dzieci uzdolnionych odpowiadających ich predyspozycjom i zainteresowaniom. W sumie taką opieką zostanie objętych 21 uczniów. Są to dzieci przejawiające zdecydowanie ponadprzeciętne uzdolnienia oraz potrzebę rozwoju i poznawania otaczającego je świata.

Szkoła prowadzi zajęcia w ramach środków własnych. Wsparcie finansowe na wyposażenie w pomoce dydaktyczne pozwoli udoskonalić pracę i efektywniej wspierać rozwój uczniów.

Projekt jest prowadzony zgodnie z zasadami równości szans oraz innymi dyrektywami UE.

 

Galeria zdjęć z realizacji projektu.