Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
Image Alt

Program nauczania

W tej sekcji znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące programów nauczania realizowanych w klasach 1-3 oraz 4-8, obejmujące cele podejmowanych działań oraz informacje o prowadzonych przedmiotach na danym etapie edukacji.

W kolejnej zakładce opisany został program nauczania języka angielskiego, uwzględniając metodologię przygotowywania uczniów do dwujęzyczności oraz nauczania w poszczególnych grupach wiekowych.

W ostatniej części przedstawiamy projekty szkolne, zewnętrzne oraz działania realizowane w ramach wolontariatu, które stanowią istotną część naszych szkolnych działań i aktywności.

Programy

Program nauczania w klasach 1-3

Nasza szkoła oferuje kompleksowy program wychowawczo-dydaktyczny, który nie ogranicza się jedynie do lekcji. Nasza spójna koncepcja obejmuje także zajęcia dodatkowe, wolontariat oraz różnorodne działania inspirowane przez uczniów, tworząc harmonijne, zrównoważone i wszechstronne środowisko wspierające rozwój uczniów.

 

Głównym celem kształcenia w naszej szkole jest łagodne wprowadzanie dzieci w świat wiedzy i wartości, a priorytetem kadry pedagogicznej jest indywidualne wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

 

W klasach 1-3 naszej szkoły w ramach edukacji wczesnoszkolnej realizujemy założenia programu zgodnie z podstawą programową, jednocześnie dostosowując go do indywidualnych potrzeb uczniów. Wykorzystujemy metodę planu daltońskiego oraz oceniania kształtującego. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z arytmetyki mentalnej dwa razy w tygodniu. Dodatkowo, w ramach działań projektowych, wprowadzamy elementy STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka), aby wspierać wszechstronny rozwój naszych uczniów.

 

Nasz system wychowawczy dąży do tego, aby każde dziecko było przygotowane do życia w zgodzie ze sobą, innymi ludźmi i przyrodą. Dbamy o rozwój umiejętności odróżniania dobra od zła, budujemy świadomość przynależności społecznej oraz promujemy dbałość o środowisko naturalne. Realizując nasz program nauczania, dążymy do wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do zrozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacji. Szczególną uwagę zwracamy na odkrywanie i rozwijanie mocnych stron naszych uczniów, tworząc odpowiednie warunki do ich rozwoju.

Realizowany program jest elastyczny i dostosowany do zróżnicowanych możliwości i zdolności uczniów.

 

Program nauczania w klasach 1-3 zawiera:

 • edukację wczesnoszkolną, która zawiera naukę polonistyki, matematyki, nauk przyrodniczych, społecznych, technicznych oraz zdrowotnych, wykorzystując różnorodne metody i formy kształcenia,
 • rozszerzony zakres nauki języka angielskiego – 8 godzin, z uwzględnieniem dwóch godzin z podziałem na grupy oraz integrację z nauką matematyki i naukami przyrodniczymi,
 • zajęcia z “BajEtyki” – autorskie zajęcia filozoficzne z elementami etyki,
 • warsztaty umiejętności społecznych wspierające rozwój kompetencji interpersonalnych,
 • edukację czytelniczą, która zachęca do spotkań z książką i rozwija umiejętności czytania,
 • warsztaty integracyjne promujące budowanie relacji,
 • informatykę,
 • muzykę,
 • plastykę,
 • religię,
 • wychowanie fizyczne,
 • spotkania ze sztuką i warsztaty naukowe,
 • projekty klasowe i szkolne,
 • imprezy i uroczystości,
 • wycieczki edukacyjne i wyjazdy integracyjne,
 • półkolonie letnie i zimowe.

Nasza szkoła realizuje projekt “Witaj 4 Klaso”, którego celem jest zapoznanie uczniów z działaniami w drugim etapie edukacyjnym.

 

W ramach projektu nauczyciele przedmiotowi prowadzą zajęcia z uczniami klas 3, a starsi uczniowie organizują swobodne dyskusje, podczas których omawiają różnice i zmiany, jakie mogą czekać młodszych uczniów w nowym roku szkolnym. Dzięki realizacji projektu “Witaj 4 Klaso” uczniowie łatwiej adaptują się do nowych wyzwań, a także tworzą wspólną społeczność szkolną, sprzyjającą integracji i wzajemnemu wsparciu.

Program nauczania w klasach 4-8

Nasza szkoła to spójna koncepcja wychowawczo-dydaktyczna i organizacyjną, która obejmuje zarówno zajęcia lekcyjne, jak i dodatkowe, dni projektowe, liczne warsztaty oraz program wycieczek zintegrowany z działaniami dydaktycznymi, wolontariat, działania inspirowane przez uczniów oraz czas wolny spędzany w szkolnej świetlicy. Realizowany program umożliwia harmonijny, zrównoważony i wszechstronny rozwój uczniów.

 

Głównym celem edukacji jest harmonijne wprowadzanie dzieci w świat wiedzy, umiejętności, oraz wartości, integrując rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, etyczny, fizyczny i estetyczny każdego ucznia.

 

Nasz system wychowawczy kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności, które umożliwiają dziecku życie w harmonii ze sobą, innymi ludźmi i otaczającą przyrodą.

Dążymy do tego, aby uczniowie wiedzieli w jaki sposób dobro od zła, rozumieli swoją rolę społeczną w rodzinie, wśród rówieśników oraz w szerszej wspólnocie narodowej. Dodatkowo, wspieramy rozwój wiedzy i umiejętności potrzebnych do zrozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz skutecznego kontynuowania nauki w kolejnych etapach kształcenia. Ważnym elementem naszych działań jest odkrywanie i rozwijanie silnych stron uczniów.

Przejście pomiędzy 3 a 4 klasą, które wiąże się z dużymi zmianami w życiu dziecka, w naszej szkole przebiega bez stresu dzięki stałej współpracy nauczycieli z I i II etapu kształcenia. Nauczyciele towarzyszom uczniom w tym ważnym okresie, pomagając im w adaptacji do nowych zasad i form uczenia się.

W klasach 4-8 kształcenie przedmiotowe oparte jest na autorskich programach nauczania, zakładających nabywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez działania praktyczne uzupełniające naukę z podręcznika. Edukacja służy w tym wypadku nie tylko odkrywaniu rzeczywistości, ale także nadawaniu sensu jej poszczególnym elementom poprzez łączenie nabywanej wiedzy z otaczającą uczniów rzeczywistością oraz aktualnymi problemami społecznymi i kulturowymi. Poprzez osobiste zaangażowanie uczniów w proces pozyskiwania informacji o świecie, który odbywa się w bezpośrednim działaniu, dyskusjach, samodzielnej lekturze, ułatwiamy im przyswajanie tych informacji i sprawiamy, że stają się świadomymi odbiorcami komunikatów płynących z zewnątrz.

 

Celem kształcenia jest budowanie całościowego i spójnego obrazu świata. Jest to możliwe dzięki integracji międzyprzedmiotowej wynikającej ze ścisłej współpracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Pozytywnym efektem odkrywania spójności i sensu życiowych doświadczeń (w tym doświadczeń edukacyjnych) jest zachowanie entuzjazmu poznawczego naszych uczniów.

 

Nauczyciele systematycznie monitorują i diagnozują poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich potrzeby wychowawcze. Wnioski z ewaluacji wdrażane są na zajęciach dydaktycznych, dydaktyczno-wychowawczych, wyrównawczych i pozalekcyjnych. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana przez nauczycieli, metodyków, psychologów i dyrektora szkoły.

Realizowany program jest elastyczny i dostosowany do zróżnicowanych możliwości i zdolności uczniów.

 

Program nauczania w klasach 4-8 obejmuje:

 • język polski,
 • język angielski (rozszerzony zakres),
 • język hiszpański lub język niemiecki,
 • historię,
 • wiedzę o społeczeństwie,
 • matematykę,
 • przyrodę,
 • geografię,
 • biologię,
 • chemię,
 • fizykę,
 • muzykę,
 • plastykę,
 • informatykę,
 • technikę,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukację dla bezpieczeństwa,
 • warsztaty umiejętności społecznych,
 • warsztaty integracyjne,
 • religię,
 • wychowanie do życia w rodzinie,
 • projekty edukacyjne klasowe i szkolne,
 • wycieczki edukacyjne i wyjazdy integracyjne,
 • półkolonie letnie i zimowe.

Program nauczania języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego realizowane są na podstawie autorskiego Programu nauczania języka angielskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a, a ich celem jest przygotowanie uczniów do dwujęzyczności.

 

Już od 1 klasy wprowadzamy nauczanie przedmiotowe w języku angielskim, korzystając z materiałów do nauki przedmiotów ścisłych Cambridge Primary Science i Mathematics oraz Macmillan Science i Mathematics. Materiały stanowią pomost między standardowym nauczaniem przyrody i matematyki a zintegrowanym nauczaniem językowo-przedmiotowym (CLIL). Dodatkowo, w zakresie kształcenia kulturowego i literackiego, CLIL jest realizowany na podstawie materiałów opracowanych przez naszych nauczycieli.

 

W klasach 1-3 wspieramy naukę czytania i pisania metodą glottodydaktyczną (Synthetic Phonics). Wykorzystujemy materiały wydawnictwa Usborne oraz Oxford Floppy’s Phonics Sounds and Letters, oraz tworzone przez nauczycieli własne materiały.

 

W klasach 1-8 prowadzimy zajęcia storytellingu oparte na klasyce literatury dziecięcej. Młodsi uczniowie poznają takie postacie jak Miś Paddington, niesforną Goldilocs, Winnie the Witch, czy wiele innych z bestsellerowych pozycji Julii Donaldson. Starsi uczniowie tworzą własne wersje na podstawie tekstów kultury, wykorzystując różne formy przekazu, takie jak teatr czy narzędzia multimedialne, oraz przetwarzają popularne teksty za pomocą parodii lub trawestacji.

Nasi lektorzy pracują z uczniami metodą immersji językowej, która polega na “zanurzaniu” dzieci w języku obcym, rozwijaniu umiejętności słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz wprowadzaniu szerokiego zasobu słownictwa. Komunikacja z uczniami odbywa się wyłącznie w języku angielskim zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i podczas przerw, zajęć dodatkowych oraz wycieczek.

 

Dodatkowe zajęcia w języku angielskim są dostępne dla zainteresowanych uczniów również pozalekcyjnym. Zapraszamy na popołudniowe spotkania z książką czy warsztaty rękodzieła artystycznego prowadzone po angielsku.

 

Umożliwiamy naszym uczniom udział w egzaminach Cambridge YLE – Young Learner Exams. W klasach 1-3 są to YLE Starters i Movers, a w klasach IV-VIII YLE Flyers oraz KET, PET i FCE. Przygotowanie do tych egzaminów jest integralną częścią naszego programu nauczania.

 

W związku z włączeniem zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego (CLIL), glottodydaktyki języka angielskiego oraz przygotowania do egzaminów Cambridge YLE, rozszerzyliśmy naukę języka angielskiego:

 • w klasach 1-3 z 2 jednostek lekcyjnych tygodniowo, jak wymaga ramowy plan nauczania MEN, do 8 jednostek lekcyjnych tygodniowo, z czego 2 jednostki są prowadzone z podziałem na grupy liczące od 7 do 12 osób,
 • w klasach 4-8, zgodnie z wymogami MEN, zwiększyliśmy liczbę jednostek lekcyjnych do 6 tygodniowo, z czego 3 jednostki są prowadzone z podziałem na grupy.

Projekty Szkolne i klasowe

Dni projektowe to niezwykłe wydarzenia w naszej szkole, które przygotowują uczniów do samodzielności, umiejętności organizowania pracy oraz kreatywnego myślenia. Te interdyscyplinarne projekty obejmują różnorodne obszary rzeczywistości, co przypomina uczniom, że świat nie jest podzielony według przedmiotów szkolnych, lecz jest kompleksową całością, którą można eksplorować z różnych perspektyw.

 

Przygotowanie do dni projektowych obejmuje nie tylko pracę nad konkretnymi zadaniami, ale także rozwijanie umiejętności planowania i współpracy w zespołach. Uczniowie otrzymują zadania, które są dostosowane do ich wieku i poziomu umiejętności, co pozwala im na samodzielne planowanie procesu pracy. W tym czasie mają również możliwość decydowania, kiedy potrzebują dodatkowych wskazówek od nauczycieli.

Poprzez dni projektowe, uczniowie uczą się nie tylko teorii, ale także praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. To doskonała okazja do eksperymentowania, poszukiwania rozwiązań oraz kreatywnego podejścia do problemów. Daje im to szansę na rozwijanie nie tylko intelektualnych, ale również praktycznych umiejętności, które przydadzą im się w życiu codziennym.

 

Nasi uczniowie są zachęcani do podejmowania wyzwań, eksplorowania nowych obszarów i dzielenia się swoimi pomysłami z innymi. Dni projektowe stwarzają im przestrzeń do wyrażania siebie, rozwijania pasji oraz zdobywania nowych doświadczeń. To nie tylko czas nauki, ale także odkrywania własnych możliwości i budowania pewności siebie.

Wolontariat

Szkolne Centrum Wolontariatu to miejsce, gdzie uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły łączą siły w bezinteresownej pracy na rzecz innych. Nasza szkoła angażuje się zarówno w pojedyncze akcje, jak coroczny udział w projektach takich jak “Góra Grosza”, “BohaterON”, “Pełna Miska dla Schroniska”, “Misie Ratownisie”, “Wielka Zbiórka Książek”, “Noc Muzeów” czy “Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc!”, jak i w stałą działalność polegającą na współpracy z instytucjami charytatywnymi.

 

Współpracujemy między innymi z:

– Fundacją dla Wolności, gdzie pomagamy dzieciom w Ośrodku dla Uchodźców na warszawskim Targówku, udzielając pomocy w nauce, ucząc języka polskiego oraz zbierając potrzebne rzeczy.
– “Azylem pod Psim Aniołem” w Falenicy, gdzie opiekujemy się psami, wychodzimy na spacery z mieszkańcami azylu, pielęgnujemy zwierzęta i odświeżamy otoczenie.
– Stowarzyszeniem WIOSNA, realizującym projekt “Szlachetna Paczka”.
– Bankiem Żywności – inicjatywą, która angażuje uczniów, rodziców i nauczycieli, przyczyniając się do walki z niedożywieniem i promując postawy prospołeczne.

W naszej szkole corocznie organizujemy również Noc Bibliotek – wydarzenie, podczas którego łączymy umiejętności, działania oraz zaangażowanie nauczycieli, rodziców i dzieci. To niezwykła okazja, kiedy cała społeczność szkolna wychodzi ze swoimi aktywnościami poza mury szkoły, aby celebrować czytanie, kreatywność i edukację. Jednocześnie uczniowie i rodzice przynoszą książki, które następnie sprzedajemy, a zebrane środki przekazujemy na cele charytatywne.

Dodatkowo, organizujemy różnorodne kiermasze, loterie i pikniki, których dochody zawsze są przeznaczane na cele charytatywne. Dzięki temu udało nam się uratować konia o imieniu Gloria oraz pomóc dziesięcioletniemu Maćkowi w walce z chorobą.

 

Najbardziej cieszy nas, gdy inicjatywy charytatywne wyłaniają się spośród naszych uczniów, którzy samodzielnie organizują kiermasze, wypiekają ciastka czy tworzą prace plastyczne, aby wesprzeć wybrany cel.

 

Jesteśmy niezmiernie dumni i cieszymy się, że razem możemy zmieniać świat na lepsze!